Política de privacitat

Dades del titular del domini

La titularitat del domini www.moteccontrol.com  és propietat de Motec Control S.L. amb domicili social en Parc de Gardeny ED. H2 OF. 12, Lleida i CIF número: B25721564, inscrita en el registre mercantil tom: 1264, secció: General, fulla: L-25256, Foli: 199, Inscripció: 1ª, Data inscripció: 29/03/2011.

Motec Control S.L.  ha publicat aquest lloc web per facilitar als potencials visitants l'accés a la informació referida als serveis que posa a la seva disposició i que es troben detallats en els seus continguts. La informació exposada en el lloc web es deixa a la lliure disposició dels usuaris que accedeixin al lloc web de manera particular i individual, sense cost. Queda expressament prohibida la comercialització del dret d'accés. 

 

Exactitud de la informació

Motec Control S.L.  posa la màxima obstinació en l’exactitud i actualització de la informació publicada en el seu lloc web. No obstant això, no es responsabilitza de les conseqüències de la lectura de la mateixa. Tanmateix, Motec Control S.L.  no es responsabilitza de cap dany o perjudici sofert per l'usuari que pogués derivar-se de l'accés a aquest lloc web o de l'ús dels continguts del mateix.

 

Enllaços, "links" a pàgines de tercers:

Motec Control S.L.  pot incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers amb l'objecte de facilitar l'accés a informació disponible a través d'Internet. Motec Control S.L.  no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix. Aquests enllaços o mencions tenen en una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre Motec Control S.L.  i les persones o entitats autors i/o gestors de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

 

Garanties i Responsabilitats

Motec Control S.L.  no garanteix el funcionament permanent del lloc web ni la inexistència d'errors de programari, fallides en les comunicacions o altres problemes de Hardware, no responen en cap cas de les conseqüències que poguessin derivar-se dels mateixos per als usuaris. No obstant això Motec Control S.L.  intentarà facilitar en la mesura de les seves possibilitats ajuda tècnica a l'usuari, per la qual cosa qualsevol petició d'informació o resolució d'incidències, en relació amb la Web i el seu funcionament, serà atesa per Motec Control S.L.  en la següent adreça: Parc de Gardeny ED. H2 Of. 12

 

Política de Cookies i del fitxer d'activitat.

Per tal de complir l'article 21 de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de serveis de societat de la informació i comerç electrònic (LSSI), t'informem que aquest lloc web pot utilitzar Cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina).

Les Cookies que utilitza aquest lloc web són Cookies tècniques: Aquestes Cookies s'utilitzen per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Són de caràcter temporal, i tenen com a única finalitat fer més eficaç la transmissió per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulten estrictament necessàries, per a la prestació d'un servei expressament sol·licitat per l'usuari, i desapareixen en acabar la sessió. En cap cas, aquest tipus de Cookies s'utilitzen per recollir informació de caràcter personal

 

Drets de PropietatIntel·lectual

Aquest lloc web es regeix per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual.

Tots els elements (marques, dissenys, textos, enllaços, logos, imatges, vídeos, elements sonors, programari, bases de dades, codis...) continguts a la pàgina de Motec Control S.L.  estan protegits pel dret nacional i internacional de propietat intel·lectual. Aquests elements són propietat exclusiva de Motec Control S.L.

Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d'aquest lloc web, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol mitjà, electrònic, mecànic o un altre, estan estrictament prohibits excepte autorització prèvia per escrit de Motec Control S.L.. Qualsevol infracció d'aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

Motec Control S.L.  no concedeix cap llicència o autorització d'ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb aquesta Web, els serveis o els continguts del mateix.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels usuaris és de l'exclusiva responsabilitat dels mateixos.

 

Protecció de Dades de Caràcter personal

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades que ens faciliti a través del formulari de contacte del lloc web seran incorporats a un fitxer responsabilitat de Motec Control S.L.  degudament registrat en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb la finalitat d'atendre la seva sol·licitud d'informació. 

Exercici dels seus drets: Podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, respecte de les dades personals en el referit fitxer, en la següent adreça Parc de Gardeny ED. H2 Of. 12

 

Seguretat i confidencialitat de la informació:

Motec Control S.L respecta la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, -en concret les obligacions disposades en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades personals, així com les disposades pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la citada llei orgànica -, la privadesa dels usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats.

 

Llei i Jurisdicció aplicable

Les presents condicions es regeixen per la llei espanyola. Qualsevol dubte que pugui sorgir en el compliment i interpretació de les mateixes, se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.